U stuurt processen of beleid. U zoekt naar betere ondersteuning van besluitvorming en het afleggen van verantwoording? Wij zien hier de volgende vragen een belangrijke rol spelen:

  • Hoe bepaalt u de cruciale informatie [uit alle beschikbare informatie], voor Operationele óf Tactische óf Strategische sturing [O/T/S]
  • Hoe zet u deze relevante info in, bij sturing volgens PDCA [plan do check act]
  • Hoe brengt u een gewenste leercurve tot stand, vanuit eerdere evaluaties, aannames en de daarop gebaseerde besluiten

Deze 3 thema’s hebben invloed op de mate waarin het “sturen” eenvoudig kan verlopen.

De gebruikelijke manier om bovenstaande te optimaliseren is langs de weg van proces- of informatiemanagement. Dit leidt al snel tot ambitieuze projecten voor het aanpassen van processen, informatievoorziening en IT inrichting. Dit gebeurt vaak met onvoldoende focus op O/T/S sturing. En vooral een voorschot nemend op opbrengsten in de toekomst, in plaats van een direct bruikbaar handvat in het heden te bieden.

Het is echter ook mogelijk om juist binnen de bestaande informatievoorziening een ordening aan te brengen en dit, met enige opstarthulp, te gebruiken voor het inzetten van cruciale informatie, het soepel doorlopen van PDCA cycli [O/T/S] en het borgen van leereffecten.

Een viertal gebieden zijn te benoemen waar “eenvoudig sturen” toe kan leiden:

  • Doelmatiger sturen, op alle niveaus binnen een organisatie, in lijn met strategische keuzes
  • Effectievere communicatie, samenwerking en besluitvorming
  • Het reduceren van complexiteit bij de IT en informatievoorziening
  • Het brede effect van een inzichtelijke opzet van de informatievoorziening